L'Ajuntament de Castelló d'Empúries vol crear la figura del defensor o defensora de la ciutadania

2020-11-10 17:00

El Defensor o Defensora del ciutadà de Castelló d'Empúries és una institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania en relació amb l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes administratius que en depenen. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.

Aquesta figura no ha existit mai a Castelló d'Empúries, i amb la seva creació es pretén fer un pas més envers la defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l’administració local.

Així mateix, pel que fa al seu nomenament, la voluntat del consistori és que sigui una tria consensuada amb tots els actors polítics i socials del municipi. Per aquest motiu, la modificació del ROM aprovada, recull que, prèviament al seu nomenament, s'establiran consultes amb la Junta de Portaveus de la Corporació, amb les entitats ciutadanes i amb la ciutadania dins d'un procés participatiu. Mitjançant aquest procés es busca establir una proposta de candidatura amb el màxim consens. Aquesta finalment serà sotmesa a Ple, a proposta de l'Alcalde, i serà necessària les tres cinquenes parts dels membres de dret que integren la corporació municipal en primera votació, ampliant així el suport necessari per a l’elecció d’aquesta nova figura.

Per altra banda, s'ha incorporat un nou article que regula l'opció d'establir convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya. Aquesta opció permet, substituir de forma gratuïta, externa i eficaç, les tasques i funcions de la figura del Defensor/a de la Ciutadania. El conveni es mantindrà fins que la Corporació el nomeni, disposi dels recursos i dels mitjans necessaris i determini el nivell de dedicació exigible, dins d'un reglament específic.

En aquest sentit, el consistori ja ha establert contactes amb el Síndic de Greuges de Catalunya, per tal de començar els tràmits necessaris per formalitzar una col·laboració més estreta, i formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Síndic de Greuges.